Կանոնադրական կապիտալի նվազեցում

21 Հոկտեմբեր, 2014

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերու­թ­յու­նը («ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ, ՀՎՀՀ 03015742 գտնվելու վայր՝ ՀՀ, 2302, ք. Հրազդան, Գործարանային 1) հայտնում է այն մասին, որ «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ Միակ բաժնետիրոջ կողմից ընդունվել է որոշում՝ կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին (15.10.2014թ. № 3/14 որոշում):

15 974 300 000 ՀՀ դրամ կազմող Ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցվում է 8 160 950 384 ՀՀ դրամով՝ հասարակ (սովորա­կան) բաժ­նետոմսերի անվանական արժեքի նվա­զեցման ճանապարհով: 10 000 ՀՀ դրամ կազմող 1 հասարակ (սովորական) անվանա­կան բաժնետոմսի արժեքը նվազեցումից հետո կկազմի 4891 ՀՀ դրամ և 20 ՀՀ լումա:

 Ընկերության պարտատերերը, եթե նրանց պա­հանջի իրավունքները ծագել են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մա­սին ծանուցման հրապարակումից առաջ, այդ­պիսի ծանուցուման հրապարակման ամսա­թվից ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել համապա­տասխան պարտավորության կատարման լրա­ցուցիչ երաշխիքներ, պարտավորությունների դադարեցում կամվաղաժամկետ կատարում, ինչպես նաև դրա հետ կապված վնասների հա­տուցում: Պարտատերերի պահանջների դիմելու հաս­ցեն՝ միանձնյա գործադիր մարմնի գտնվե­լու վայր՝ ՀՀ, 2302, ք. Հրազդան, Գործարա­նա­յին 1, հեռ: +374-223-60712: